GDPR ansøger | NRE - Let's Build Together

GDPR ansøger

Behandling af personoplysninger - Oplysninger om NRE's behandling af personoplysninger i rekrutteringsprocessen

NRE behandler personoplysninger om dig, når du søger en stilling hos os. 

Vi vil altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning, herunder de påkrævede sikkerhedsforanstaltninger. 

I denne oplysningstekst kan du finde flere informationer om vores behandling af dine personoplysninger som ansøger til en stilling hos os.

Det selskab du ansøger hos er dataansvarlig 

Det selskab i NRE-koncernen, du søger job hos, er ansvarlig for, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Dette selskab benævnes i denne oplysningstekst NRE.

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger som ansøger, eller ønsker at gøre indsigelse mod NRE's behandling, skal du henvende dig til den ansvarlige for NRE's databeskyttelsespolitik: Jonas Olesen, Direktion (tlf.: +45 23 23 53 77; e-mail: JO@NRE.DK)

Hvornår og formål

NRE indsamler, registrerer og behandler dine personoplysninger, når du deltager i rekrutteringsprocessen - enten som led i et stillingsopslag eller uopfordret.

Det er vi nød til for at kunne:

  • vurdere og finde de bedst egnede ansøgere til aktuelle eller fremtidige ledige stillinger hos os, 

  • kommunikere med dig, 

  • udarbejde og indgå en ansættelseskontrakt med dig, hvis du bliver ansat hos os, samt 

  • dokumentere rekrutteringsforløbet i forbindelse med eventuelle krav eller tvister rettet mod os.

Typer af personoplysninger

NRE behandler forskellige typer af personoplysninger om dig, der stammer fra dig, og er indsamlet i rekrutteringsprocessen. Hvor databeskyttelsesreglerne giver NRE mulighed herfor, kan vi også have indhentet oplysninger fra andre, f.eks. tidligere arbejdsgivere i forbindelse med referencer eller sociale medier. 

Almindelige personoplysninger om dig omfatter eksempelvis navn, fødselsdato, adresse, e-mail, telefonnummer, uddannelses- og arbejdshistorik, profilbillede, eksamensbeviser mv. (dvs. almindelige CV oplysninger).

Følsomme personoplysninger som helbredsoplysninger om dig kan blive behandlet i særlige rekrutteringsforløb, f.eks. i forbindelse med § 56-refusionsaftaler eller andre refusionsberettigede ansættelsesforhold, forudsat dette er nødvendig for at håndtere den konkrete rekrutteringsproces.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen af dine almindelige personoplysninger er baseret på:

  • NRE's legitime interesser i at rekruttere nye medarbejdere til vores virksomhed, herunder sikre dokumentation for rekrutteringsforløbet for at forsvare eventuelle krav eller tvister rettet mod os (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f), samt 

  • Kontraktforhold i relation til indgåelsen af en potentiel ansættelseskontrakt, hvis du bliver ansat (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

NRE kan også opbevare din jobansøgning i op til 1 år efter rekrutteringsprocessen er afsluttet eller efter du har afleveret en uopfordret ansøgning, forudsat du har givet os dit samtykke hertil (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan tilbagekaldelse dit samtykke ved at kontakte os (se kontaktinformationer ovenfor). NRE vil herefter ikke behandle dine personoplysninger, medmindre vi har anden lovlig grund hertil, f.eks. hvis fortsat behandling er nødvendig for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, eller artikel 9, stk. 2, litra f).

NRE's behandling af helbredsoplysninger i særlige rekrutteringsforløb (indgåelse af § 56-refusionsaftaler eller andre refusionsberettigede ansættelsesforhold) kan være nødvendig for at opfylde forpligtelser ifølge lov (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b) og h)).

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer din jobansøgning i op til 1 år efter afslutning af rekrutteringsprocessen eller aflevering af en uopfordret ansøgning, hvis du har givet dit samtykke hertil.
Hvis du ikke ønsker at vi opbevarer din ansøgning, kan du kontakte os og få den slettet inden da (medmindre fortsat opbevaring vurderes at være nødvendig i forhold til eventuelle senere retslige tvister).
Hvis du ikke har givet samtykke, vil ansøgningen i udgangspunktet blive slettet 6 måneder efter endt rekrutteringsforløb eller i en længere periode, f.eks. hvis nødvendigt af hensyn til eventuelle senere retslige tvister.

Modtagere

Kun relevante medarbejdere hos NRE vil have adgang til dine personoplysninger. Der vil således kun blive givet indsigt i dine personoplysninger til de personer, der har brug for det med henblik på de anførte formål, eller hvor det er et lovkrav.

NRE kan videregive din ansøgning og medfølgende dokumentation til vores koncernforbundne selskaber, hvis vi vurderer, at din profil er relevant for disse selskaber eller vil blive relevant inden for den nærmest fremtid.

NRE har også antaget visse databehandlere, som udfører en række opgaver på vegne af NRE. Disse databehandlere får adgang til dine personoplysninger. Databehandlerne kan alene lovligt tilgå og behandle dine personoplysninger på vegne af NRE for at opfylde de specifikke formål, der er fastsat af NRE. Sådanne databehandlere omfatter blandt andet IT supportere, leverandører af remote backup samt i begrænset omfang cloud-løsninger (f.eks. Office 365).

 

Opdatering af dine personoplysninger

Vi bestræber os på at sørge for, at alle dine personoplysninger er korrekte og opdaterede. Skulle der være ændringer i dine personoplysninger, bedes du meddele dette til NRE. Hvis du informerer os om, eller vi i øvrigt bliver opmærksomme på fejl i dine personoplysninger, vil vi søge at få dem berigtiget, slettet eller rettet hurtigst muligt.

Dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen

Som registreret person har du en række rettigheder, du kan gøre brug af ved at henvende dig til NRE (se kontaktinformationer ovenfor).
 
Du har ret til at anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og du har ret til at modtage en kopi heraf. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, til at anmode om berigtigelse eller sletning af de af dine personoplysninger, som du mener er ukorrekte, forældede mv., og du kan anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses.
 
Udøvelse af visse rettigheder som f.eks. sletning kræver, at konkrete betingelser i databeskyttelsesreglerne er opfyldt.

Klagemuligheder

Hvis du er uenig eller utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til os via ovenstående kontaktinformationer. Hvis du er uenig eller utilfreds med den afgørelse, som vi træffer i sådan en klagesag (eller ikke ønsker at klage til os) kan du også klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med databeskyttelse. Datatilsynets kontaktoplysninger findes på https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/.

Dato: 20.12.2018