NRE årsredovisning: Vi håller fast i vår strategi

NRE Denmark A/S Finsensvej 3 DK-7430 Ikast
7 juli 2023

NRE Group A/S avslutar räkenskapsåret 2022/23 med ett koncernöverskott på 28,1 miljoner DKK.

Resultatet före skatt uppgår till 28,1 miljoner DKK och koncernens egenkapital per den 30/4 2023 uppgår till 116, miljoner DKK. Balansräkningen uppgår till 368,4 miljoner och soliditeten ligger efterföljande på 31,6 %.

Koncernchef och partner i NRE Group, Jacob Eiskjær Olesen, anser att resultatet inte är helt och hållet tillfredsställande då koncernen endast delvis infriat förväntningarna för året.

”Situationen i Ukraina och därtill relaterade utmaningar i leveranskedjorna har medfört prisökningar på en lång rad råvaror och material. Uppdrag i totalentreprenad har de senaste åren haft väsentligt lägre marginaler än tidigare. Samtidigt har stigande räntor medfört ökade finansieringskostnader och osäkerhet i marknaden. Denna osäkerhet resulterar i en avvaktande inställning från större investerare på grund av svårigheter att uppnå avkastningskraven.” säger Jacob Eiskjær Olesen och fortsätter:

”De svåra marknadsförutsättningarna ser ut att fortsätta även under 2023/24. Trots fallande inflation förväntas räntorna fortsatt stiga under det kommande året. Dessa förhållanden skapar en osäkerhet i branschen vilket resulterar i skärpta avkastningskrav.”

Trots det rådande marknadsläget är NRE väl rustat inför de kommande åren.

”Vi har fortsatt god aktivitet under 2023/24 i Norge, Sverige och Danmark. Vi har en långsiktig strategi baserad på solida och tillitsbaserade relationer med våra samarbetspartners, kunder och medarbetare. Vi har byggstart på flera större bostadsprojekt i både Norge och Sverige hösten 2023 och vi har ingått avtal omkring projekt som kommer att påverka kommande årens resultat positivt.” säger Jacob Eiskjær Olesen.

NRE Denmark A/S Finsensvej 3 DK-7430 Ikast